Eyll 22 2018 06:58:15
Been


Murat Çelik Biyografi

4 Mart 1965'te Bakýrköy'de dünyaya geldi düþlerimizin tutsak kahramaný...

Müzikal anlamda 1993 yýlýnda Düþ Sokaðý Sakinleri grubunu Murat Yýlmazyýldýrým ile birlikte kurarak profosyenellige adým attý.

1965'ten beri yaþadýklarýmý ve yaþayacaklarýmý Düþ Sokaðý Sakinleriyle paylaþmaktayým. En güzel bestem kýzým Zeynep Ada'dýr; ben güzel olan her þeyi severim, çünkü Rabbimi bana hatýrlatýr !..

Müziðe "Düþ Sokaðý Sakinleri" adlý müzik grubunun üyesi olarak deðil bizzat kurucusu olarak baþladý. Solo kariyerine "Su Düþleri" albümüyle baþladý daha sonra Düþ Sokaðý Sakinleri'nden ayrýlarak "Seyyah" isimli albümünü çýkardý. Kitap çalýþmalarýna baþlayan Murat Çelik,Ekim 2004 yýlýnda "Gülziya" isimli roman çalýþmasýný gerçekleþtirdi. Roman ikinci baskýsýný 2005'in ekiminde yaptý. Ardýndan 2005 yýlýnýn sonlarýna doðru "Aþkýn Elif Hali" isimli þiir kitabýný çýkarttý. Hissettiklerini ve yaþadýklarýný: "Aklýnýzla kalbinizin kesiþtiði yere dikkat edin, elimizde bir tek o kaldý" diyerek özetlemektedir.

ALBÜMLER

Su Düþleri - 1999 (Piccatura)

01 - Beyoðlu'nda Bir Öðle Vakti
02 - Su Düþleri
03 - Tuba'nýn Þarkýsý
04 - Ölüm
05 - Yolculuk
06 - Beyaz Gemi
07 - Düþ Murat
08 - Deðirmen
09 - Zaman Siler Demiþtin

Seyyah - 2002 (Piccatura)

01 - Ýtirazým Var
02 - Bana Geldiðin Yöndeyim
03 - Tutsak Kahraman
04 - Ben Þimdi Hazýrým
05 - Seyyah
06 - Bir Sen Bir De Ben
07 - Sana Baþka Sözüm Yok
08 - Pervane

Aþkýn Elif Hali (2008)

1- Yusuf'un Günlüðü

2- Çalýnmýþ Görüntüler Yönetmeni

3- Aþkýn Elif Hali

4. Kuyular Ýçindeyim

Resmi Site : http://www.muratcelik.com.tr

Facebook: http://www.facebook.com/dssmuratcelikfan

Twitter : https://twitter.com/dssmcelik

Murat Çelik Gitar Akorlarý : Murat Çelik Gitar Akorlarý için týklayýn
AddThis:

Yorumlar
Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
Yorum gndermek iin ltfen ye girii yapn.
Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Harika! Harika! 0% [Oylanmam]
ok yi ok yi 100% [1 Oy]
yi yi 0% [Oylanmam]
Fena Deil Fena Deil 0% [Oylanmam]
Kt / Berbat Kt / Berbat 0% [Oylanmam]
dussokagi.net Webutation