Eyll 22 2018 06:23:35
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
 Bal Yazdr
 Murat Çelik Röportajý
admin
Murat Çelik Röportaj - 22 Aralýk 2010


Müzik dünyasýna Murat Yýlmazyýldýrým’la birlikte kurduklarý Düþ Sokaðý Sakinleri’yle giriþ yapan Murat Çelik, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Mavi Salon’da dün akþam verdiði konser öncesi konser sponsoru Pianalitik Dershanesi’ni ziyaret etti. Kendisini sabýrsýzlýkla bekleyen yüzlerce öðrenciyle bir araya gelen Çelik’le dershanenin çok amaçlý salonunda bir araya geldik. Öðrencilerin de eþlik ettiði röportajýmýzda Çelik, müziðiyle ilgili açýklamalarda bulundu ve gelecekte oluþturacaðý müziklere Bolu’nun da kaynaklýk edip, edemeyeceði konusundaki sorumuzu yanýtladý. Röportajýmýzýn ayrýntýlarý þöyle:

Düþ Sokaðý Sakinleri isminden baþlayalým. Bu ismi nasýl oluþturdunuz?

Murat Yýlmazyýldýrým’la grup oluþturmanýn öncesinden bir arkadaþlýðýmýz vardý. 1990’lý yýllarda arkadaþým Murat Yýlmazyýldýrým’la oturup ikili oluþturmayý düþündük ve karara vardýk. Ýkimizde çok düþ kuruyorduk. Grubun adý da düþle ilgili olsun istedik. Kendimize bir sokak belirledik. Biz de bu sokaðýn sakinleri olalým istedik. Ve Düþ Sokaðý Sakinleri böyle oluþtu.
Bugüne kadar yaptýðýnýz albümlerinizdeki þarkýlarýnýzý kiþisel, bireye yönelik sözler oluþturuyor. Toplumsal kaygýlarýnýz yok mu?
Nasýl görmek isterseniz, öyle görürsünüz. Genellikler içerisindeyiz, öznellik görünmüyor. Daha birçok cümleler var. Bunlarýn içine girildiði zaman olayýn öyle olmadýðý anlaþýlacaktýr. Ama hayatta her ne yaparsanýz, yapýn içinizde aþk acýsý vardýr. Aþktan da ne anladýðýnýz sadece sizi ilgilendiren þeylerdir.

Müzikseverleri kategorize ettiðimizde, hayran kitlelerinizi daha çok kimler oluþturuyor?

Hayran kitlesi lafýndan hoþlanmýyorum. Herkesin bir uðraþ alaný var. Hayat beni müzisyenliðe götürdü. Müzisyenim. Elimden geldiðince birtakým deðerler ortaya koymaya çalýþýyorum. O yüzden de kimse kimsenin hayraný deðil. Bunlar karþýlýklýdýr. Ben sadece ayna tutuyorum. Benim aynamda siz kendi güzelliðinizi görüyorsunuz. Onun dýþýnda hiçbir þey yok. Eðer siz dinlemeseydiniz, ben oturup kendi kendime çalardým. O yüzden hayran olunmasý gerekiyorsa, benim hayran olmam gerekir.

Müziklerinizde sevgi, aþk, melankoli gibi duygulara yer veriyorsunuz. Ama kin, nefret gibi olumsuz duygulardan hiç bahsetmiyorsunuz?

Ben kin ve nefret gibi duygulara hayatta yeterince deðinildiðini düþünüyorum. Kaldý ki son yaptýðým üç solo albümünü dinleyicilerin dinlemelerini tavsiye ederim. Bu sorunun en iyi cevabý sanýrým o albümlerde.

Dinleyiciler tarafýndan þarkýlarýnýz genellikle kiþisel bulunuyor. Geriye dönüp baktýðýnýzda kendinizi bu kadar dýþa vurmaktan rahatsýzlýk duymuyor musunuz?

Hayatta kiþisel olmayan hiçbir þey yoktur. Ýnsan hayatta sürekli kavga halindedir. Benim yazdýklarým, söylediklerim, kullandýklarým önce kendimle olan kavgalarýmdýr. Eðer insanýn kavgasý yoksa kendi de yoktur. Kiþisel derken bu. Zaten hepimizin arzularý, özlemleri kiþisel deðil midir? Kiþisellikten baþlýyor ve çoðalýyor. Örneðin neye bakarsanýz bakýn, neyi görmek isterseniz görün, önce kiþisel olacaktýr. Çünkü önce birey olarak siz varsýnýzdýr.

Bolu’daki dinleyicilerinizle konserde buluþacaksýnýz. Neler hissediyorsunuz?

Daha öncede Bolu’ya defalarca geldim. Ancak bu defaki ziyaretimde farklý olarak ilk kez bir dershane de öðrencilerle sohbet etme imkaný buldum. Bir müzisyen olarak sahnede olmak benim istediðim bir þey. Her sahne öncesi büyük heyecan duyarým, ayný heyecaný yine hissediyorum.

Bugüne kadarki ziyaretlerinizde Bolu’da þarkýlarýnýza kaynaklýk edebilecek dokularla karþýlaþtýnýz mý?

Bunlar zaman içerisinde ortaya çýkýyor. Ben görüntüleri hafýzama kaydediyorum. Bir süre sonra onlar söz olarak, týný olarak ortaya çýkýyor. Bolu’da gördüklerimi ve yaþadýklarýmý da hafýzama kaydediyorum tabiî ki.

Bugün dershane öðrencileriyle bir aradasýnýz. Hafif bir müzik yapýyorsunuz. Sýnav maratonundaki öðrencilere müziðinizi önerebilir misiniz?

Ben oldukça aðýr müzik yapýyorum aslýnda. Hiçbir zaman müziðimde þu tarz, bu tarz diyerek yola çýkmadým. Ýçimden neler geliyorsa onlarý yaptým. Ama insanlar da þöyle bir þartlandýrma var. Bir konsere gitmek, eðlenmek olarak algýlanýyor. Benim müziðim böyle bir þey deðil. Benim müziðim insanlarýn aklýyla kalbinin kesiþtiði yere hitap eden bir müzik. Ne alýnýyorsa, o alýnacaktýr. Ben insanlarý ne eðlendirmek, ne de baþka bir þey için müzik yapmýyorum. Önce kendimi ifade ediyorum. Sonra da o ifadelerle beraber buluþmak. Benim derdim bu. Sözüm ve týnýlarým yani.

Gelelim yazarlýðýnýza. Gülziya ve Aþkýn Elif Hali isminde iki kitap yazdýnýz. Yayýnlandýðý dönemde okurlarýndan büyük beðeni de topladý. Ancak daha sonra kitap yayýnlamadýnýz. Yeni bir kitap çalýþmanýz olacak mý?

Müzik yapmak, söz, roman ya da þiir yazmak düþünüp yazýlacak þeyler deðil. O hayatýnýzýn bir parçasý oluyor. Hayatýmýn bir parçasý olduðu için de sürekli yazýyorum. Tabii ki devamý gelecek. Gülziya’nýn filmi çekilecek yakýnda. Proje hazýrlýklarý baþladý, senaryolaþtýrýldý.

Þarkýlarýnýzý fazla naif bulanlar oluyor mu?

Söz konusu olan söz ve müzikse aðýr, hýzlý, hafif olarak isimlendirilmesini anlamlandýramýyorum. Anlayamýyorum belki de bu benim eksikliðim. Bir insan bir þey yapar ortaya koyar. Yerine ulaþýr ya da ulaþmaz. Ama ulaþmama sebebi ya da ulaþma sebebi aðýr ya da hýzlý olduðu için deðildir. Ýnsanýn kýstasý bu olmamasý gerekir.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Þartlandýrmalardan, oluþturulmuþ akýldan sýyrýlmak gerektiðini düþünüyorum. Her þey paketlenmiþ olarak önümüze sunuluyor. Nasýl kýzacaðýmýz, nasýl seveceðimiz, neler söyleyebileceðimiz bile önümüze paketlenmiþ þekilde sunuluyor. Bu cinnet çýðýrýnda bu paketlerden kurtulmaya çalýþýlmalý. Ýnsanýn kendisini, ortaya koymasý gerektiðini düþünürüm. Kýsacasý kadehe deðil, içindeki þaraba dikkat edilmeli.


Kaynak:http://www.bolugu...mp;id=5050
Dzenleyen admin Dzenleme Tarihi: 24-07-2013 21:43
 
http://www.dussokagi.net
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation