Eyll 22 2018 06:22:48
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Göndermeler
 Bal Yazdr
 Bayram
serguzest
''Sabahleyin bizim sahtekâr armut aðacýna baktým, meyvesinde hiç tat yok ama yapraklarýnýn kýzýllýðý, duruþundaki aðýrbaþlý zarafet, dallarýnýn arasýndan süzülen amber rengi güneþ, bizim mahallenin armudu Goya’nýn tablolarýndan çýkmýþ bir kontes gibiydi.

Hava ýlýk, gökyüzü aydýnlýktý.

Ýnanmayacaksýnýz ama kuþlar ötüþüyordu yan bahçede.

Yolda, dallarýnda kabarýp kýzarmýþ narlar gördüm.

O narin çiçeklerin, bereketli olgun meyveleri.

Sokaklar sakindi.

Bayramlarý seviyorum.

Duruyorsun çünkü, etrafýna bakýyorsun, kendine bakýyorsun, narý, kuþu, yapraðý görüyorsun.

Anneni özlüyorsun.

Böyle bayramlar annenin çevresinde toplanýp tatlanýr, bir annenin etrafýnda kalabalýklaþýr bayramlar.

O sevimli telaþ, hazýrlanmýþ masaya, yýllar önceki çocukluðunun þýmarýklýðýyla dadanan oðlana o tatlý azar, “Üstünden yeme, ben sana ayrýca veririm,” takýlmalar, sohbetler, sigara dumaný gibi yayýlan o rehavet.

Mutfaktan gelen yemek kokularý.

Annen yoksa, kimse sen masaya yaklaþýrken usulca eline vurup, “hiþt yapma bakayým” demiyorsa, annenle birlikte çocukluk da gittiyse ve bir daha gelmeyecekse, bir daha öyle bir bayram yaþamayacaksan bile o geçmiþin sende kalan hayalleri, hatýralarý var, artýk kaybolmuþ da olsa her bayram gülümseyen bir yüz var.

Çoktandýr annemin mezarýna gidemedim.

Eskiden arada uðrar konuþurdum biraz.

Ben söylerdim, o dinlerdi.

Bayramlarý seviyorum, duruyorsun çünkü.

Durmak iyidir.

Koþarken kaybettiðini dururken bulursun, o duruþlarda ilk rastlayacaðýn kendin olursun, koþarken senden kopup ayrýlan kendin, annesini, bayramý, aile kalabalýðýný özleyen kendin...

Seni alýp götüren düþüncelerinden ayrýlýr, peþinden gelen duygularýna kavuþursun.

At düþüncelerini, býrak, terk et, sakin bir suda hafif esintilerle gezinen nilüferler gibi içinde dolaþýp duran duygularýna bak bugün, özle, üzül, hayallerinle gülümse, bir daha yaþayamayacak bile olsan yaþamýþ olduklarýna sevin.

Bunlarý hâlâ yaþayabilenlerin neþesine ortak ol.

Bugün bayram.

Dur bugün.

Bu yaprak, bu kuþ, bu nar.

Onlara bak.

Bugün kimse kimseyi vurmayacak, “yapmayýn” diye baðýrmak zorunda deðilsin, kýþlada, daðda bugün kimse ölmekten korkmayacak, rüzgârý, dalý, aðacý, yemeðin kokusunu fark edecek herkes, bir günlük de olsa bir sevinç, bir huzur yaþanacak.

Bugün hiçbir insaný ötekinden ayýrmayacaðýz, “su akar, güneþ ýsýtýr” gibi basit gerçekleri yeniden fark edeceðiz, “herkes ayný yerden geldi, ayný yere gidiyor, bu orta yerdeki anlamsýzlýklar nedir” diyeceðiz, bayram bugün, basit ve sýradan gerçeklerin günü, basit ve sýradan olmanýn o muhteþem macerasýný yaþayacaðýz, öfkelenmeyeceðiz bugün, öfke yasak, düþmanlýk haram, bu yaprak, bu kuþ, bu nar, bugün hayat bu kadar, böylesine sade, böylesine kolay.

Bayram namazýndan çýkan hacý amcalarýn artýk benden daha genç olmasý, cami kapýsýndan daðýlan cemaatin arasýndaki o uykulu gözlü oðlanlarýn yüzündeki ciddiyet, bir an önce eve dönmek için hýzlanmalarýndaki o telaþlý huzur gülümsetecek beni.

Sakince yürüyeceðim.

Aðýr adýmlarla.

Yetiþeceðim bir yemek, hýnzýr bir gülümsemeyle elime vurup, kimseye sezdirmeden mutfakta bana küçük tabakta kavrulmuþ kýyma verecek kimse yok, olsun, olanlarýn sevincine ortaðým.

Bugün bayram çünkü, herkes herkesin sevincine ortak, kimse sakýnmaz sevincini ötekinden.

Bugün bayram.

Bu yaprak, bu kuþ, bu nar.

Hayat dediðin, bugün bu kadar. ''


Dzenleyen serguzest Dzenleme Tarihi: 15-10-2013 02:07
 
serguzest
hayat bayram olsa, ya da yarýn hiç olmasa YouTube Video
 
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation