Eyll 22 2018 06:29:12
Ana Men
D Soka Mzik Kutusu
RSS Beslemeler
evrimii Kullanclar
statistik
· Yeni yeler:
Bugn: 0 » Son 7 Gn: 0 » Son 30 Gn: 0
· Toplamda 1 online kullanclar :: 0 yer ve 1 ziyareti
· Bugne kadar en ok evrimii 111 - 29-08-2014 13:53
· Ho geldiniz en yeni yemiz, Ahizu :: Toplam ye: 348
· Bugn ziyaret eden yeler: 0
Doum Gn Bugn Doum Gn Yok
Been


Bal Grntle
Düþ Sokaðý Sakinleri » Site Genel Paylaþým » Serbest Kürsü
 Bal Yazdr
 ELEÞTÝRMEK KOLAYDIR
Morpheus
Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmýþ. Herkes bu ressamýn yapýtlarýný kusursuz kabul edecek kadar beðenirmiþ ve onu “Renklerin Ustasý” anlamýna gelen Ranga Geleri olarak tanýsa da kýsaca Ranga Guru derlermiþ. Onun yetiþtirdiði bir ressam olan Racigi ise artik eðitimini tamamlamýþ ve son resmini bitirerek Ranga Guru’ya götürmüþ ve ondan resmini deðerlendirmesini istemiþ. Ranga Guru; “Sen artýk ressam sayýlýrsýn Racagi. Artýk senin resmini halk deðerlendirecek diyerek resmi þehrin en kalabalýk meydanýna götürmesini ve meydanda en görünen yere koymasýný istemiþ. Yanýna da kýrmýzý bir kalem koyarak halktan beðenmedikleri yerlere çarpý koymalarýný rica eden bir yazý býrakmasýný istemiþ. Racigi denileni yapmýþ.Racigi birkaç gün sonra resme bakmaya gittiðinde görmüþ ki tüm resim çarpýlardan neredeyse görünmüyor. Çok üzülmüþ tabii. Emeðini ve yüreðini koyarak yaptýðý tablo kýrmýzýdan bir duvar sanki. Resmi alýp götürmüþ Ranga Guru’ya ve ne kadar üzgün olduðunu belirtmiþ. Ranga Guru üzülmemesini ve yeni bir resim yapmasýný istemiþ. Racigi yeniden yapmýþ resmi ve gene Ranga Guru’ya götürmüþ. Ranga Guru resmi tekrar þehrin en kalabalýk meydanýna býrakmasýný istemiþ. Ama bu defa yanýna bir palet dolusu çeþitli renklerde yaðlý boya, birkaç fýrça ile birlikte insanlardan beðenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazý býrakmasýný istemiþ. Racigi denileni yapmýþ…Birkaç gün sonra gittiði meydanda görmüþ ki resmine hiç dokunulmamýþ, fýrçalar da boyalar da býrakýldýðý gibi duruyor. Çok sevinmiþ ve koþarak Ranga Guru’ya gitmiþ ve resme dokunulmadýðýný anlatmýþ. Ranga Guru demiþ ki;Sevgili Racigi, sen ilk resminde insanlara firsat verildiginde ne kadar acýmasýz eleþtirebileceklerini gördün. Hayatýnda resim yapmamýþ insanlar dahi gelip senin resmini karaladý… Oysa ikinci resminde onlardan hatalarýný düzeltmelerini istedin, yapýcý olmalarýný istedin. Þunu hiç unutma sevgili Racigi, kötü yönde eleþtirmek kolaydýr, yapýcý eleþtiride bulunmak ise eðitim gerektirir..."

..
 
mavi-kaptan
Sayýsalcýnýn da sözelcinin de yapabildiði en kolay þeydir eleþtiri.
 
Payla:

Atlanlacak Forum:
dussokagi.net Webutation